Personal Information

Bo Zou, Professor of Jilin University.

Chang Jiang Scholar

National Distinguished Young Scholar

Changbai Mountain Scholar

 

Research interests

High Pressure Chemistry, High Pressure Physics

 

Selected Publications

 1. Zhiwei Ma, Zhun Liu, Siyu Lu, Lingrui Wang, Xiaolei Feng, Dongwen Yang, Kai Wang, Guanjun Xiao,* Lijun Zhang,* Simon A. T. Redfern, and Bo Zou,* Pressure-Induced Emission of Halide Perovskite Cs4PbBr6 Nanocrystals. Nature Communications, 2018, 9, 450
 2. Guanjun Xiao, Yingnan Wang, Dong Han, Kexue Li, Xiaolei Feng, Kai Wang, Lei Liu, Simon A. T. Redfern, and Bo Zou,* Pressure-induced Large Emission Enhancements of Cadmium Selenide Nanocrystals. Journal of the American Chemical Society, 2018, 140(42), 13970-13975
 3. Guanjun Xiao, Ye Cao, Guangyu Qi, Lingrui Wang, Chuang Liu, Zhiwei Ma, Xinyi Yang, Yongming Sui, Weitao Zheng, and Bo Zou,* Pressure Effects on Structure and Optical Properties in Cesium Lead Bromide Perovskite Nanocrystals. Journal of The American Chemical Society, 2017, 139(29), 10087-10094
 4. Qingxin Zeng, Kai Wang,* and Bo Zou,* Large Negative Linear Compressibility in InH(BDC)2 from Framework Hinging. Journal of The American Chemical Society, 2017, 139(44), 15648-15651
 5. Jie Wu, Yangyang Cheng, Jingbo Lan,* Di Wu, Shengyou Qian, Lipeng Yan, Zhen He, Xiaoyu Li, Kai Wang, Bo Zou,* and Jingsong You,* Molecular Engineering of Mechanochromic Materials by Programmed C–H Arylation: Making a Counterpoint in Chromism Trend. Journal of The American Chemical Society, 2016, 138(39), 12803-12812
 6. Guanjun Xiao, Xinyi Yang, Xinxin Zhang, Kai Wang, Xiaoli Huang, Zhanhui Ding, Yanming Ma, Guangtian Zou, and Bo Zou,* A Protocol to Fabricate Nanostructured New Phase: B31-Type MnS Synthesized under High Pressure. Journal of The American Chemical Society, 2015, 137(32), 10297-10303
 7. Yi Wang, Xiao Tan, Yu-Mo Zhang, Shaoyin Zhu, Ivan Zhang, Binhong Yu, Kai Wang, Bing Yang, Minjie Li,* Bo Zou,* and Sean Xiao-An Zhang,* Dynamic Behavior of Molecular Switches in Crystal under Pressure and Its Reflection on Tactile Sensing. Journal of The American Chemical Society, 2015, 137(2), 931-939
 8. Long Zhang, Chunming Liu, Lingrui Wang, Cailong Liu, Kai Wang,* and Bo Zou,* Pressure-Induced Emission Enhancement, Band-Gap Narrowing, and Metallization of Halide Perovskite Cs3Bi2I9. Angewandte Chemie International Edition, 2018, 57(35), 11213-11217
 9. Cui Liu, Guanjun Xiao,* Mengli Yang, Bo Zou,* Zhi-Ling Zhang,* and Dai-Wen Pang, Mechanofluorochromic Carbon Nanodots: Controllable Pressure-Triggered Blue and Red Shifted Photoluminescence. Angewandte Chemie International Edition, 2018, 57(7), 1893-1897
 10. Yingjie Liu, Qingxin Zeng, Bo Zou,* Yu Liu, Bin Xu*, and Wenjing Tian, Piezochromic Luminescence of Donor-Acceptor Cocrystals: Distinct Responses to Anisotropic Grinding and Isotropic Compression. Angewandte Chemie International Edition, 2018, 57(48), 15670-15674
 11. Siyu Lu, Guanjun Xiao, Laizhi Sui, Tanglue Feng, Xue Yong, Shoujun Zhu, Baojun Li, Zhongyi Liu, Bo Zou,* Mingxing Jin,* John S. Tse, Hu Yan,* and Bai Yang,* Unique Piezochromic Carbon Dots with Two-photon Fluorescence. Angewandte Chemie International Edition, 2017, 56(22), 6187-6191
 12. Qian Li, Yonggang Wang, Weicheng Pan, Bo Zou,* Wenge Yang, Jiang Tang, and Zewei Quan,* High Pressure Band Gap Engineering in Lead-Free Cs2AgBiBr6 Double Perovskite. Angewandte Chemie International Edition, 2017, 56(50), 15969-15973
 13. Guanjun Xiao, Chunye Zhu, Yanming Ma,* Bingbing Liu, Guangtian Zou, and Bo Zou,* Unexpected Room-Temperature Ferromagnetism in Nanostructured Bi2Te3. Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53(3), 729-733
 14. Yujie Dong, Bin Xu, Jibo Zhang, Xiao Tan, Lijuan Wang, Jinlong Chen, Hongguang Lv, Shanpeng Wen, Bao Li, Ling Ye, Bo Zou,* and Wenjing Tian,* Piezochromic Luminescence Based on the Molecular Aggregation of 9,10-Bis((E)-2-(pyrid-2-yl)vinyl)anthracene. Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51(43), 10782-10785
 15. Lu Wang, Kai Wang, Bo Zou,* Kaiqi Ye, Hongyu Zhang,* and Yue Wang, Luminescent Chromism of Boron Diketonate Crystals: Distinct Responses to Different Stresses. Advanced Materials, 2015, 27(18), 2918-2922
 16. Bo Zou, Buelent Ceyhan, Ulrich Simon, and Christof M. Niemeyer,* Self-Assembly of Cross-Linked DNA-Gold Nanoparticle Layers Visualized by In Situ Scanning Force Microscopy. Advanced Materials, 2005, 17(13), 1643-1647