Xu Linqing. A study on China’s labor market segregation [D]. Guangzhou: Ji Nan University, 2004(Ch). 徐林清. 中国劳动力市场分割问题研究[D]. 广州: 暨南大学, 2004.

相关文章:
在线客服:
对外合作:
联系方式:400-6379-560
投诉建议:feedback@hanspub.org
客服号

人工客服,优惠资讯,稿件咨询
公众号

科技前沿与学术知识分享